Kommunikasjon og språk

Rammeplan for barnehagen sier at: Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (2017:23). Derfor jobber vi aktivt med barns språkutvikling i vår barnehage.

I Nedre Stabæk barnehage skal barna møte, og være en del av, et rikt og variert språkmiljø. Gode språkferdigheter er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Barna skal få positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som redskap for å utrykke egne tanker, meninger og følelser. Personalet skal tilpasse de språklige aktivitetene til barnas språklige ferdigheter, interesser og initiativ. 

Et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket i samspill med barna hele dagen. Personalet bruker støttende språkstrategier i hverdagssamtaler som et hjelpemiddel til å støtte barna i sin språkutvikling. Med støttende språkstrategier mener vi for eksempel bruk av åpne spørsmål, følge barnas interesse, hjelpe barna med å sette ord på ting og vente på barnas svar.

 

Noen av barnehagens tiltak for å fremme barns språkforståelse og utvikling:

- språkgrupper en gang i uken

- høytlesing, sang og samtaler

- barna utforsker bokstaver og skriftspråkbaserte uttrykk via lekbaserte aktiviteter

 

I samarbeid med Lier kommune har vi følgende standard for språkmiljø: