Inkludering

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv (RP, 2017).

 

 

 

Psykososialt barnehagemiljø er noe vi har arbeidet med lenge, og noe vi er svært opptatte av, itillegg til at vi er pålagt av barnehageloven å arbeide med dette viktige temaet. For å styrke kompetansen, inngikk samtlige barnehager i Lier et samarbeid med USN (universitetet i Sør-Øst Norge), om inkluderende barnehagemiljø. Kompetnaseutviklingen omfatter alle ansatte i lierbarnehagen, samt at det er valgt ressurspersoner som sammen med styrer skal lede kompetanseutviklingen i egen barnehage. Felles kompetanseutvikling vil skje på planelggingsdager og i nettverksgrupper. USN vil være en viktig samarbeidspartner i kompetanseutviklingen fram til 2024.

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, samt sikre at barna får ta del i, og oppleve at de er en positiv del av et felleskap, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen og som er en del av den grunnleggende jobben vi gjør. I hverdagen jobber vi hele tiden med trygghet og gode relasjoner for å skape trygge og glade barn som trives i barnehagen. 

 

Forebyggende:

Når vi jobber forebyggende handler det om å forebygge mobbing og krenkelser som en del av vårt læringsmiljø. Det forebyggende arbeidet, så vel som det fremmende handler mye om at vi voksne må være påkoblet og aktive i arbeidet med barna for å følge med på hvordan alle barna har det i barnehagen. 

Alle ansatte plikter å følge med, og barnehageloven krever at alle som jobber i barnehagen griper inn hvis de vet om, eller tror at noen blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra:

 • snakke med barna

 • ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre barn

 • foreldre som melder fra at det har skjedd noe i barnehagen

 • barn forteller om noe som har skjedd

 • endringer i atferd hos barn eller i barnehagegruppa 

 

Håndtere:

Barnehagen har nulltoleranse mot mobbing og alle som jobber i barnehagen skal gripe inn med en gang hvis de ser uønsket atferd (Udir). 

Hvis barnehagen får vite at et barn ikke har det bra i barnehagen, må de lage en skriftlig plan for å sikre at barnet får en trygg barnehagehverdag (aktivitetsplikt). I planen skal det stå:

 

 • hvilke problemer som skal løses

 • hva barnehagen har planlagt

 • når tiltakene skal gjennomføres

 • hvem som skal gjennomføre tiltakene

 • når tiltakene skal evalueres

  Målet er at vi alle skal arbeide for å sikre at barna blir sett, hørt og opplever at barnehagen er et trygt og godt sted å være.

 

lierbarnehagen skal vi være tøffe nok til å gå foran!